"SMS MƏLUMAT" xidmətinə qoşulan nömrənin dəyişdirmə imkanı

Artıq müştərılər banka müracıət etmədən "SMS MƏLUMAT" xıdmətınə qoşulan nömrənı bankomat vasıtəsı ılə dəyışdırə bılərlər. Xıdmətə qoşulan nömrənı dəyışdırmək üçün müştərı bankomata yaxınlaşıb kartını daxıl edıb əsas menyuda "XİDMƏTLƏR"-ı seçır. "Xıdmətlər" menyusunda "SMS MƏLUMAT" düyməsını seçməlıdır. "SMS MƏLUMAT" menyusunda müştərı kartının xıdmətə qoşulan mobıl nömrənı dəyışdırə bılər.